Tjenester

Aasheim Synergy tilbyr strategisk rådgivning og beslutningstøtte innenfor fornybar og alternativ energi.

Vi opererer i hele verdikjeden, fra produksjon til lagring, distribusjon og anvendelse av fornybar energi.

Våre konsulenter har lang erfaring fra ledende strategirådgivning, samt planlegging og utbygging av fornybar energiinfrastruktur.

Vi skiller oss ut gjennom å inneha:

 • tung kompetanse og erfaring innenfor strategisk rådgivning
 • dyp teknologisk innsikt
 • finansiell kunnskap og erfaring
 • industriell og operasjonell erfaring

Strategisk rådgivning

Vi utfører alle former for strategioppdrag, være seg ved etablering av ny virksomhet, etablering av nytt forretningsområde, utvikling av ny teknologi, utvikling av ny forretningsmodell, vekst gjennom oppkjøp eller ved overgang fra fossile energikilder til fornybar energi.

Investeringsanalyse og kostnadsestimering

 • Utvikle «business case»
 • Beregne nåverdi og internrente
 • Simulere og stressteste «business case»
 • Etablere kostnadsestimater
 • Utføre due diligence (teknologisk / kommersiell / finansiell)

Tekno-økonomiske analyser

 • Kartlegge ressurser
 • Kartlegge behov
 • Analysere konkurransekraft
 • Analysere forutsetninger for markedssuksess og lønnsomhet
 • Utføre bærekraftsanalyse og miljøregnskap

Strategisk markedsanalyse

 • Identifisere og analysere forretningsmuligheter
 • Kartlegge rammebetingelser og politiske føringer
 • Kartlegge konkurranse
 • Beregne forventet kost- og prisutvikling
 • Scenario-analyser

Strategisk porteføljestyring

 • Identifisere og systematisere prosjekt- og investeringsmuligheter
 • Utvikle metode for porteføljestyring og prioritering

Vekststrategi

 • Identifisere oppkjøpskandidater / partnere / samarbeidspartnere / allianser
 • Kartlegge finansielle og industrielle investorer

Finansiering

 • Utvikle prospekt
 • Føre dialog med potensielle investorer
 • Bistå i forhandlinger